اقدام پژوهی

مسایل آموزشی وپرورشی

تحلیل محتوای کتاب درسی دوره ابتدایی

روش بررسی تصاویر:

مرحله اول :اتخاب ۳۰ تصاویر از قسمتهای مختلف کتاب بصورت تصادفی

مرحله دوم:تصاویر و نمودارهای که فقط به منظور ونشان دادن مطالب نشان داده می شوند با حروف انگلیسی a نامیده میشود

مرحله سوم:تصاویر و نمودارهایی که از فراگیر می خواهد خود تغییرو تفصیر انجام دهb نامیده میشود

مرحله چهارم: تصاویر که aهستند و نه b هستند c نامیده میشود

اگر بیشتر از4/تا یک باشد یعنی تصاویر بجه ها را به فکر کردن وادار میکند

اگر کمتر از ۴ / باشد یعنی تصاویر بجه ها را به فکر کردن وتآمل دار وادار نمیکند فقط تصاویر را نشان مدهد و تصاویر فاقد اعتبار میباشد.

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۷| ساعت ۱۹:۵۵ بعد از ظهر| توسط سلامت بهروز | |

رابطه محتواوروش تدریس:

 

 

-        رابطه محتوا و روش تدریس یک رابطه تنگاتنگ ولازم وضروی یکدیگر است روشهای تدریس بیش بینی شده باید در محتوا کتاب درس و ساختارآن نمایان شود لذا تصمیم گیری در مورد روشهای ارایه محتو او شیوه های یاددهی و یادگیری به طور همزمان صورت میگیرد .

-        ویژگیهای کتاب درس در بعد ارزشیابی به ارزشیابی ارتباط تنگاتنگ با بقیه دارد .

 

 

-       عواملی که روش پیش بینی ارزشیابی مدنظر است.

-        

-        1:رعایت اختیارو عدم ابهام وصراحت داشتنی

-        2:متناسب ماهیت موضوع درسهای وارزشیابی

-        3:متناسب شیوه های و ابزارهای ارزشیابی با هدفهای واحدیادگیری و خصوصیات رشدی دانش آموزان

-        4:متناسب شیوه های و ابزارهای ارزشیابی با هدفهای واصول یادگیری وامکانات وجود در مدارس

 

 

سوال؟ چگونه می توان  محتوای واحدهای یادگیری با سطوح و متناسب توانایی و استعداد های و علایق یادگیرندگان متناسب ساخت؟

 

 

 

 

 

 

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۷| ساعت ۱۸:۵۵ بعد از ظهر| توسط سلامت بهروز | |

ساختارویژگیهای کتاب درسی

1: مقدماتی – پیشگفتار – فهرست

2: میانی –بخش – فصل –درس – واحد یادگیری

3 :پایانی – منابع – مآخذ –نقشه-جدول-نمودار

-انواع مقدمه داریم یکی در آغاز کتاب می اید ودومین مقدمه در آغازهر فصل که شامل:

1:ایجادارتباطاهداف کلی و جزءی

2:آوردن تصویر برای آغاز درس وایجاد انگیزه

3:فرصتهایی برای ایجاد و مهارت

ویژگیهای کتاب در بعد بیان اهداف:

از اهداف آموزش:  بیان مقاصدی هستند که برنامه ریزان از آن انتظار دارند که فراگیران بس از پایان در سرراه به آن دست یابند . بیان اهداف در کتاب های در نظردارواهداف درکتابهایو پایه ای مختلف فرق دارند.

-        جلوه عناصر برنامه درس و کتب درسی: کتاب درسیاز 4 عناصر مورد بررسی قرار می گیرد.

-        1:اهداف      2:محتوا      3:روش       4:ارزشیابی

-        بیان اهداف کلی در مقدمه های اصلی –مقدمه واحد یادگیری بیان شده است

-        هدفهای جزءی در اول هر درس می اید.

-        بیان یا عدم بیان اهداف به صورت رفتاری بستگی به ماهیت در سر دارد و میزان طراوت مربوط به ویژگیهای ادراکی مخاطبان دارد.

-        ویژگیهای کتاب درس در بعد محتوا و روشهای ارایه محتواکتاب درس نمودار عینی از برنامه درسی است. شامل دانش –مهارتهای ونگرشهای که باید یاد گرفته شود ولازم است در انتخاب محتوا و میزان فراگیر –محتوا و سودمندی محتوا و ارتباط عمودی وافقی –روشهای یادهی ویادگیری توجه شود.

نوشته شده در یکشنبه ۱۳۸۸/۰۲/۲۷| ساعت ۱۸:۵۵ بعد از ظهر| توسط سلامت بهروز | |


قالب وبلاگ : فقط بهاربيست